HLAHOL

Můj nejmladší sbor Hlahol vznikl v roce 2010 ve Vorarlberku. Skupina pravidelných návštěvníků mých seminářů v Götzis se mne tehdy obrátila s prosbou, zda bych u nich nezaložil sbor pracující v režimu pěti víkendů ročně. Chtěli zpívat především spirituály.

Zpočátku jsem tou myšlenkou moc nadšený nebyl (můj kalendář byl již tehdy víceméně plný). Když ale opakovaně naléhali, vyrukoval jsem s požadavkem poněkud drzým: sbor povedu pouze pokud bude mít v programu zpěv slovanské literatury! Budeme zpívat česky! A moc mne potěšilo (i trochu překvapilo), že kývli.

Sbor se sešel poprvé v lednu 2010 - setkání zorganizovala Annemarie Zech - a pøijelo na 45 zpìvákù. Pøipravil jsem pro nì skladky svých oblíbených autorù: Antonína Dvoøáka, Zdeòka Lukáše, Jana Nováka, a i mého tatínka Pavla Staòka - a jejich skladby zpíváme èesky, polsky, rusky, latinsky ale také nìmecky a anglicky. Už dobøe rozlyšujeme "ø" a "ž" a zníme skoro jako èeský sbor! Obèas si zazpíváme i nìjaký gospel èi spirituál.

Zpoèátku jsme si øíkali "Projektchor". Když èasem nastaly diskuse o pojmenování sboru, pøátelé mne moc potìšili, že pøijali jméno HLAHOL - to jméno je symbolem èeského sborového hnutí!

Hlahol se schází 5x roènì na víkend ve vesnici Klaus ve Vorarlberku, firma OMICRON nám velkoryse poskytuje vynikající zázemí. Pracujeme velmi pilnì a naše milá Judith vede pøíležitostnì zkoušky i v obdobích mezi našimi víkendy. Zpìváci bývají na zkoušky se mnou dobøe pøipraveni.

Bìhem dosavadní historie sboru jsme stihli navázat pøátelské kontakty se všemi mými dalšími sbory a v kvìtnu 2012 se chystáme na náš první zahranièní výlet: jedeme za našimi pøáteli do Senftenbergu a Drážïan, kde budeme spoleènì zpívat mši Missa Lyrica mého tatínka Pavla Staòka.


Čas poslední modifikace: April 18, 2011